Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 4468/TCT-CS
V/v: Sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp chuyển đổi

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên

Trả lời Công văn số 12704/CT-QTTVAC ngày 10/9/2007 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về việc sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp chuyển đổi hình thức sở hữu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm e, Khoản 1, Điều 9 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn (Nghị định 89) quy định: “Khi sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu, phá sản, ngừng hoạt động, phải báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hóa đơn và nộp lại toàn bộ số hóa đơn chưa sử dụng cho cơ quan cung cấp hoặc đăng ký sử dụng hóa đơn trong thời hạn chậm nhất là 5 ngày, kể từ khi có quyết định sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu, phá sản, ngừng hoạt động”.

Trường hợp Công ty TNHH chế biến thực phẩm và đồ uống Vĩnh Phúc (sử dụng hóa đơn tự in) chuyển đổi hình thức sở hữu thành Công ty cổ phần Elovi Việt Nam thì phải quyết toán sử dụng hóa đơn và nộp lại toàn bộ hóa đơn chưa sử dụng cho cơ quan thuế quản lý trong thời hạn chậm nhất là 5 ngày, kể từ khi có quyết định chuyển đổi hình thức sở hữu. Công ty cổ phần Elovi Việt Nam tiến hành làm thủ tục tự in hóa đơn mới hoặc đề nghị được mua bán hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành theo quy định tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP nêu trên.

Trường hợp quá 5 ngày kể từ ngày chuyển đổi hình thức sở hữu mà Công ty TNHH chế biến thực phẩm và đồ uống Vĩnh Phúc không báo cáo thanh quyết toán và nộp lại hóa đơn thì Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm thông báo hết hạn sử dụng đối với số hóa đơn tự in nêu trên của Công ty TNHH chế biến thực phẩm và đồ uống Vĩnh Phúc, lập biên bản thu hồi để thanh hủy số hóa đơn còn tồn và tiến hành xử phạt Công ty TNHH chế biến thực phẩm và đồ uống Vĩnh Phúc theo quy định tại Điểm 2, Điều 15 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP nêu trên.

Đồng thời, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên cũng tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Elovi Việt Nam theo quy định tại Khoản 5, Điều 14 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP nêu trên theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương