Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 4463/TCT-CS
V/v: sử dụng hóa đơn

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế Tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời Công văn số 3146/CT-TTHTr ngày 21/92007 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sử dụng hóa đơn và nộp thuế đối với việc bán tài sản của doanh nghiệp phá sản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2.16, Mục II, phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: “Cơ sở kinh doanh khi chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu có bán tài sản là hàng hóa chịu thuế GTGT phải tính, kê khai, nộp thuế GTGT. Khi bán hàng hóa cơ sở phải lập hóa đơn theo quy định và kê khai, nộp thuế GTGT”.

Tại Điểm 2 Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn quy định: “Đối tượng được cấp hóa đơn lẻ phải nộp thuế (thu bằng biên lai) trước khi nhận hóa đơn. Người có nhu cầu tự khai doanh thu kèm theo hợp đồng và giấy mua bán giữa hai bên để làm căn cứ cấp hóa đơn lẻ”.

Trường hợp tòa án đề nghị cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ để bán tài sản của doanh nghiệp theo thủ tục phá sản thì cơ quan thuế căn cứ vào biên bản của phiên đấu giá và đề nghị của Tòa án thực hiện cấp hóa đơn lẻ, đồng thời thu thuế GTGT, thuế TNDN theo mức ấn định trên doanh thu bán tài sản.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế
- Ban PC, HT;
- Lưu VT: CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương