Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 4451/TCT-CS
V/v: ghi nợ tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng

Trả lời công văn số 883/CT-KTNB ngày 08/10/2007 của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng về việc ghi nợ tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Hiện nay Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu soạn thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai. Trong Thông tư sẽ hướng dẫn về thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất, cơ quan có thẩm quyền ghi nợ tiền sử dụng đất…

Tổng cục Thuế ghi nhận nội dung kiến nghị của Cục Thuế để tổng hợp báo cáo Bộ nghiên cứu hướng dẫn thực hiện thống nhất.

Tổng cục Thuế trả lởi để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục QLCS;
- Lưu VT, CS (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN CHÍNH SÁCH THUẾ
Phạm Đình Thi