Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4437/TCHQ-GSQL
V/v: vướng mắc trong thực hiện Thông tư số 45/2007/TT-BTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trong thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về vướng mắc trong việc thực hiện quy định tại Điểm 5.2 Khoản 5 Mục II Thông tư số 45/2007/TT-BTC ngày 07/05/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất ưu đãi đặc biệt. Để thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể nội dung quy định này như sau:

Thẩm quyền quyết định việc cho phép chậm nộp C/O, chấp nhận C/O nộp chậm, chỉ đạo việc xử lý vi phạm và cập nhật thông tin vi phạm về C/O thuộc thẩm quyền của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website HQ;
- Lưu: VT, GSQL (2 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc