Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 4428/TCT-CS
V/v: thuế TNDN

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế TP Đà Nẵng

Trả lời công văn số 4001/CT-TTr3 ngày 13/6/2007 của Cục Thuế TP. Đà Nẵng về việc xác định chi phí hợp lý để tính thu nhập chịu thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 7 phần Đ Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Ấn định thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở kinh doanh trong các trường hợp sau:

7.1- Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ.

7.2- Không kê khai hoặc kê khai không đúng căn cứ để tính thuế hoặc không chứng minh được các căn cứ đã ghi trong tờ khai thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế.

7.3- Từ chối việc xuất trình sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu cần thiết liên quan tới việc tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

7.4- Kinh doanh không có đăng ký kinh doanh”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì Công ty TNHH Bài Thơ kinh doanh vàng nhưng không đăng ký kinh doanh và khi bán vàng Công ty không xuất hóa đơn, Công ty đã vi phạm trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của Luật thuế, cơ quan thuế ấn định thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động kinh doanh vàng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP. Đà Nẵng được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương