Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4427/TCHQ-KTTT
V/v: Giải đáp biểu thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Du lịch và TM Sông Hồng
(Địa chỉ: 68 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội)

 

Trả lời Công văn số 127/Công văn-RRC07 ngày 09/07/2007 của Công ty TNHH Du lịch và TM Sông Hồng về việc giải đáp biểu thuế nhập khẩu xe ôtô chuyên dụng phục vụ An ninh, quân sự, cảnh sát, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về miễn thuế nhập khẩu căn cứ quy định tại Mục II Phần D Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thì:

Hàng nhập khẩu chuyên dùng trực tiệp phục vụ cho an ninh, quốc phòng theo Danh mục cụ thể do Bộ chủ quản phê duyệt đã được đăng ký và thống nhất với Bộ Tài chính từ đầu năm (chậm nhất đến hết 31/03 hàng năm Bộ chủ quản phải đăng ký kế hoạch nhập khẩu), đáp ứng đủ thủ tục hồ sơ hướng dẫn tại Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 sẽ được xét miễn thuế nhập khẩu.

2. Về mức thuế phải nộp:

Trường hợp Công ty nhập khẩu số xe ôtô trên để kinh doanh thì phải nộp các loại thuế sau:

- Nếu là xe ôtô dưới 24 chỗ ngồi phải nộp thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT;

- Nếu là các loại ôtô khác phải nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT.

Công ty có thể tìm hiểu các nội dung trên tại các văn bản sau có đăng tải trên trang Website của Bộ Tài chính: www.mof.gov.vn

+ Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28/07/2006 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi;

+ Quyết định số 78/2006/QĐ-BTC ngày 19/12/2006 về việc sửa đổi thuế xuất nhập khẩu ưu đãi của một số nhóm mặt hàng để thực hiện Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) của Việt Nam;

+ Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 hướng dẫn chi tiết về thuế giá trị gia tăng;

+ Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/06/2004 hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế GTGT theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi;

+ Thông tư số 115/2005/TT-BTC ngày 16/12/2005 hướng dẫn thi hành Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế giá trị gia tăng;

+ Quyết định số 05/2007/QĐ-BTC ngày 15/01/2007 về việc sửa đổi mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ôtô đã qua sử dụng nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website HQ ;
- Lưu VT, Vụ KTTT (03b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
.Đặng Thị Bình An