Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4419/TCHQ-KTTT

V/v: Xử lý thuế NK phôi thép của công ty TNHH Cán thép Tam Điệp

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa

- Công ty TNHH Cán thép Tam Điệp

(Đ/C Nam sơn, TX Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 42/TĐ; số 43/TĐ ngày 01/6/2007 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Cán thép Tam Điệp về việc đề nghị giải quyết miễn thuế phôi thép nhập khẩu còn lại năm 2005; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về vấn đề nêu trên Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4374/TCHQ-KTTT ngày 20/10/2005; công văn số 7347/TCHQ-KTTT ngày 22/12/2006 hướng dẫn thực hiện, do đó, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa mời Công ty trách nhiệm hữu hạn Cán thép Tam Điệp tới làm việc, giải thích cho doanh nghiệp rõ và yêu cầu doanh nghiệp nộp ngay số tiền thuế nhập khẩu còn nợ vào ngân sách nhà nước và xử lý hành vi vi phạm chậm nộp thuế theo đúng quy định. Trường hợp Công ty cố tình không nộp thì thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh ThanhHóa, Công ty trách nhiệm hữu hạn Cán thép Tam Điệp, biết và thực hiện./.

 

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/cáo);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website Hải quan;
- Lưu VT, TCHQ (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An