Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4344/TCHQ-KTTT

V/v: xử lý nợ phạt chậm nộp

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi:Doanh nghiệp tư nhân Minh Thủy
(Lầu 2-7/1KP2-Tam Điệp – Biên Hòa – Đồng Nai)

 

Trả lời công văn số 009/MT.NK ngày 18/7/2007 của DNTN Minh Thủy về việc xin được miễn tiền phạt chậm nộp thuế; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, nợ đọng thuế, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Thông tư 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002, Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005, Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007) thì trường hợp nợ phạt chậm nộp nêu tại công văn trên của doanh nghiệp không thuộc đối tượng được miễn phạt chậm nộp thuế.

Để xử lý nợ phạt chậm nộp, Bộ Tài chính đã có công văn trình Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa nhận được ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng. Trong thời gian chờ xử lý yêu cầu Doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Doanh nghiệp tư nhân Minh Thủy biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, KTTT (4 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Đặng Thị Bình An