Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 4341/TCT-CS
V/v: chi phí hợp lý

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Quảng Trị

Trả lời công văn ngày 09/09/2007 của Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Quảng Trị về xác định chi phí hợp lý đối với các Khoản chi phí khác, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về chi khuyến mại theo tỷ lệ % trên doanh thu bán vé do Công ty uỷ quyền cho các đại lý ký hợp đồng trực tiếp với Công ty thực hiện: Điểm 9 Mục III Thông tư số 77/2005/TT-BTC ngày 13/09/2005 của Bộ Tài chính về chế độ quản lý tài chính đối với hoạt động kinh doanh xổ số của công ty xổ số kiến thiết hướng dẫn chi phí giao dịch, tiếp khách, đối ngoại, chi phí hội nghị như sau: ''Chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tiếp tân, khánh tiết, chi phí giao dịch, chi phí hội nghị và các chi phí khác được tính theo chi phí thực tế phát sinh và không vượt quá 10% tổng chi phí của công ty xổ số kiến thiết trừ (-) chi phí trả thưởng''.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên:

- Công ty chi khuyến mại theo tỷ lệ % trên doanh thu bán vé và uỷ quyền cho các đại lý làm nhiệm vụ tiêu thụ vé cho Công ty để chi khuyến mại cho khách hàng thì Khoản chi này là Khoản chi khuyến mại được tính vào chi phí hợp lý theo hướng dẫn tại Điểm 11 Mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính.

2. Về Khoản tiền thưởng cho CBCNV của Công ty do tăng doanh thu: căn cứ Mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn các Khoản chi phí hợp lý liên quan đến thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế thì Khoản chi thưởng cho CBCNV do tăng doanh số không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Quảng Trị được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Quảng Trị;
- Vụ Pháp chế, TCNH;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 4341/TCT-CS về việc chi phí hợp lý do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 4341/TCT-CS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 23/10/2007
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Duy Khương
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 23/10/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản