Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4317/VPCP-KTTH
V/v lựa chọn nhà thầu tư vấn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong (giai đoạn khởi động).

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

 

Xét đề nghị của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại công văn số 540/CV-HĐQT ngày 09 tháng 5 năm 2007 về việc xin cơ chế lựa chọn nhà thầu tư vấn thực hiện Dự án đầu tư Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong (giai đoạn khởi động), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo việc lựa chọn nhà thầu tư vấn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong (giai đoạn khởi động) theo thẩm quyền và đúng các quy định hiện hành. Trong đó lưu ý đây là Dự án lớn, quan trọng, cần lựa chọn tư vấn chuyên ngành hàng đầu, có kinh nghiệm và năng lực để đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Xuân Phúc, Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TTBC, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, CN (3).22

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy