Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4179 TM/ĐT
V/v máy trò chơi điện tử có thưởng

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Tổng công ty Du lịch Sài Gòn

Trả lời đề nghị của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn tại công văn số 414/TCT-KHĐT ngày 3/9/2003 về nhập khẩu Máy trò chơi điện tử có thưởng;

- Căn cứ công văn số 3060/VPCP-KTTH ngày 6/6/2002 của Văn Phòng Chính Phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý Tổng công ty Du lịch Sài Gòn được tổ chức hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài tại khách sạn Rex và khách sạn Đệ Nhất; văn bản số 3740/UB-TM ngày 4/11/2002 của UBND TP. HCM về kinh doanh trò chơi điện từ có thưởng của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn;

- Căn cứ Quyết định của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn số 166/TCT-QĐ-DAĐT ngày 29/8/2003 phê duyệt Dự án đầu tư cải tạo và xây dựng câu lạc bộ trò chơi điện tử có thưởng tại Khách sạn Đệ Nhất và số 171/HĐQT-QĐ-DAĐT ngày 3/9/2003 phê duyệt giao thầu;

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Tổng công ty Du lịch Sài Gòn được nhập khẩu Máy trò chơi điện tử có thưởng (danh mục kèm theo).

Thiết bị nhập khẩu chỉ được sử dụng tại Khách sạn Đệ Nhất, không nhượng bán kinh doanh hoặc sử dụng vào mục đích khác. Việc kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng chỉ dành cho người nước ngoài và thực hiện theo Quyết định số 32/2003/QĐ-TTg ngày 27/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế về hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Lưu ý: trị giá gói thầu lớn nên Tổng công ty cần tổ chức đấu thầu mua sắm thiết bị theo đúng quy định của Quy chế Đấu thầu.

2. Việc nhập khẩu thực hiện theo các quy định hiện hành.

Văn bản có hiệu lực đến 31/3/2004./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu