Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7434 TC/TCT
V/v chính sách thuế nhập khẩu đối với tiền trúng thưởng khi chơi máy điện tử có thưởng (máy giật xèng)

Hà Nội, ngày 6 tháng 08 năm 2001

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và Giải trí Vịêt Hải Đăng
(Khách sạn Equatorial, 242 Trần Bình Trọng, Phường 4, Q. 5, TP.HCM)

Trả lời công văn số 001/2001/KT-CV ngày 28/05/2001 của Công ty về việc thuế thu nhập đối với thu nhập từ tiền trúng trưởng khi chơi máy điện tử có thưởng (máy giật xèng), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 2.2.6 Mục I; điểm 3 của Bảng hướng dẫn phương pháp tính thuế theo Biểu mẫu thuế luỹ tiến từng phần tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 39 TC/TCT ngày 26/6/1997 của Bộ Tài chính; Công ty được Chính phủ cho phép sử dụng dịch vụ giải trí máy chơi điện tử có thưởng (máy giật xèng) để phục vụ các đối tượng là người có hộ chiếu nước ngoài (theo công văn số 4996/VPCP-QHQT ngày 15/11/2000 của Văn phòng Chính phủ) thì khoản tiền trúng thưởng khi chơi điện tử do các cá nhân nhận được là khoản thu nhập không thường xuyên thuộc diện chịu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và được áp dụng tính thuế thu nhập như thu nhập từ trúng thưởng xổ số do Nhà nước phát hành, nếu tiền trúng thưởng lớn hơn 12.500.000đ/lần thì được tính thuế theo tỷ lệ (thuế suất) 10% trên tổng số thu nhập. Công ty có trách nhiệm tính và khấu trừ tiền thuế thu nhập từ tiền trúng thưởng của các cá nhân nộp vào Ngân sách Nhà nước.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng biết và thực hiện./.

 

 

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Phạm Văn Trọng