Hệ thống pháp luật

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3794/TCT-DNK
V/v: Ấn định TNDN

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn 378/CT-TTr ngày 12/10/2005 của Cục Thuế V/v ấn định thuế thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 32 chương IV Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

Cơ quan thuế căn cứ vào tài liệu điều tra về tình hình hoạt động kinh doanh của cơ sở kinh doanh hoặc căn cứ vào thu nhập chịu thuế của cơ sở kinh doanh cùng ngành nghề, có quy mô kinh doanh tương đương để ấn định thu nhập chịu thuế”.

Theo quy định trên, trong quá trình kiểm tra quyết toán thuế của doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề thu mua và chế biến hải sản, cơ quan thuế phát hiện doanh nghiệp có hành vi lập hóa đơn thu mua hàng thủy sản không hợp pháp thì cơ quan thuế được quyền ấn định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên để việc ấn định thu nhập chịu thuế sát với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, Cục thuế cần điều tra, khảo sát, xác định tỷ lệ thu nhập doanh nghiệp / doanh thu của các cơ sở (doanh nghiệp) kinh doanh ngành thu mua và chế biến hải sản có cùng quy mô kinh doanh ở địa phương, trên cơ sở đó để xác định tỷ lệ thu nhập chịu thuế / doanh thu bình quân đối với ngành nghề thu mua và chế biến hải sản để làm căn cứ ấn định thuế TNDN đối với doanh nghiệp có vi phạm phải ấn định thuế TNDN.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 3794/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc ấn định thuế thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

  • Số hiệu: 3794/TCT-DNK
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 26/10/2005
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Văn Huyến
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 26/10/2005
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản