Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 3680/TCT-PCCS
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2006

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 1210/CT-TT&HT ngày 30/8/2006 của Cục thuế thành phố Hải Phòng đề nghị giải quyết vướng mắc về thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng valy nhựa đựng dụng cụ thí nghiệm của Công ty TNHH nhựa Ngọc Hải. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2.5, Mục II, Phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định: “Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập là các loại mô hình, hình vẽ, thước kẻ, bảng, phấn, com pa dùng để giảng dạy, học tập và các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm”. Thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Căn cứ Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh Mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Ban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính thì sản phẩm khác bằng Plastic và các sản phẩm bằng các vật liệu khác của các nhóm từ 39.01 đến 39.14 là đồ dùng trong văn phòng hoặc trường học, cụ thể:

- Đồ dùng trong văn phòng thuộc mã 3926.10.20 thuế suất thuế GTGT 10%.

- Đồ dùng trong trường học thuộc mã 3926.10.20 thuế suất thuế GTGT 10%.

Mặt hàng valy nhựa đựng dụng cụ thí nghiệm của các trường học không phải là giáo cụ, thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm do đó thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10% theo quy định trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hải Phòng biết và thông báo cho Công ty TNHH nhựa Ngọc Hải thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-Vụ Pháp chế
-Vụ chính sách thuế
- Công ty TNHH nhựa Ngọc Hải
- Lưu VT, PCCS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương