Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 351TCT/PCCS
V/v: Xử lý vi phạm chế độ kế toán, hóa đơn

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 5860 CT/TTr ngày 13/12/2004 của Cục thuế thành phố Đà Nẵng về việc đề nghị hướng dẫn xử lý đối với doanh nghiệp vi phạm chế độ kế toán, hóa đơn; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp:

Tại Điểm 9, phần B, Mục IV Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế quy định: “Trường hợp đối tượng nộp thuế theo phương pháp kê khai đang trong thời hạn hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp bị phát hiện có những vi phạm như tăng chi phí để tăng số lỗ, tăng chi phí để giảm lãi… và xác định không đúng các điều kiện để được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thì:

- Nếu những vi phạm được kiểm tra phát hiện ngay trong những năm được ưu đãi miễn thuế TNDN thì không xử phạt trốn thuế mà thực hiện xử phạt vi phạm hành chính khác liên quan.

- Nếu những vi phạm nêu trên chưa được kiểm tra phát hiện mà cá nhân, tổ chức không tự điều chỉnh hiệu quả làm giảm số thuế TNDN của năm tiếp sau khi hết thời hạn được miễn thuế TNDN thì những vi phạm trên sẽ bị xử phạt trốn thuế”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, đề nghị Cục Thuế Đà Nẵng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm về kế toán, hóa đơn chứng từ được phát hiện trong thời gian cơ sở kinh doanh được ưu đãi miễn thuế TNDN mà không xử phạt theo hành vi trốn thuế.

2. Về việc xử phạt vi phạm chế độ kế toán:

Trường hợp cơ sở kinh doanh vi phạm chế độ kế toán đã bị cơ quan Thuế xử phạt về vi phạm chế độ kế toán nhưng cơ sở kinh doanh vẫn không khắc phục những vi phạm đó thì Cục thuế tiếp tục xử phạt vi phạm hành chính theo quy định; không thực hiện việc đình chỉ sử dụng hóa đơn GTGT của cơ sở kinh doanh để chuyển sang sử dụng hóa đơn bán hàng thông thường.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Đà Nẵng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 351TCT/PCCS về việc xử lý đối với doanh nghiệp vi phạm chế độ kế toán, hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 351TCT/PCCS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 25/01/2005
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Duy Khương
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 25/01/2005
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản