Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3504/TCT-CS

V/v: thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2007 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định

Trả lời công văn số 2162/CT-TTr ngày 05/07/2007 của Cục Thuế tỉnh Nam Định đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế suất thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo nguyên tắc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và căn cứ Biểu thuế suất thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế GTGT theo Danh Mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thì các mặt hàng thực phẩm chức năng như: viên nang mềm dầu cá, viên nang mềm dầu gấc và các mặt hàng thực phẩm bổ sung viên sủi bọt như: Dasmuli, Multivitamin, Ossizan Multivitamin, Vitamin C thuộc nhóm 2106, áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Nam Định biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ Pháp chế;

- Ban PC, HT, TTTĐ;

- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương