Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3469 TCT/NV5
V/v xác định chi phí hợp lệ

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Dầu nhờn Caltex Việt Nam
 (Khu công nghiệp Đình Vĩ huyện An Hải, Hải Phòng)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 030903/CLVL ngày 3/9/2003 của Công ty TNHH Dầu nhờn Caltex Việt Nam (Công ty Caltex) hỏi về việc xác định giá vốn hàng bán của hàng hoá nhập khẩu theo 04 hợp đồng của năm 2000. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Điểm 1.b Mục I, Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính thì tất cả các khoản chi liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phải có chứng từ hợp lệ, bất kỳ khoản chi nào không có chứng từ hoạt động chứng từ không hợp lệ đều không được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ quy định trên, trường hợp trong năm 2000, Công ty Caltex nhập khẩu hàng theo giá FOB, chưa tính chi phí vận chuyển vào giá hàng, nếu Công ty có đầy đủ chứng từ chuyên chở hợp lệ theo quy định thì Công ty được tính vào chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Dầu nhờn Caltex Việt Nam biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến