Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3468 TCT/NV6
V/v thuế GTGT đối với hoạt động cung cấp dịch vụ

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

 Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Kiểm toán Việt Nam
 (Đ/c: 129 Bùi Thị Xuân - Tp. Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 359/VICA ngày 22/5/2003 của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và kiểm toán Việt Nam hỏi về thuế GTGT đối với hoạt động cung cấp dịch vụ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 22 Mục I, Phần A Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT quy định: “Dịch vụ cung ứng cho các đối tượng tiêu dùng ở ngoài Việt Nam thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty có hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và dịch vụ này được tiêu dùng ngoài lãnh thổ Việt Nam thì hoạt động dịch vụ này không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Trường hợp Công ty có hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài, sau đó khách hàng sử dụng dịch vụ này để phục vụ cho các hoạt động của mình tại Việt Nam thì dịch vụ đó đã được tiêu dùng tại Việt Nam và thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương