Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3458 TCT/NV6
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

 - Cục thuế TP. Hải Phòng
 - Cục Thuế TP. Hà Nội
 - Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 901/CT/CT-NVT ngày 22/8/2003 của Cục thuế TP. Hải Phòng về việc xác định thuê suất thuế GTGT đối với sản phẩm đúc phôi gang bầu quạt, đế quạt; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2.3, Mục II, phần B Thông tư 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính quy định “... Những sản phẩm luyện cán kéo  đã sản xuất chế biến thành sản phẩm khác thì thuế suất được xác định theo mặt hàng”.

Tại Điểm 3.3, Mục II, phần B Thông tư 122/2000/BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính quy định: “ Mức thuế suất GTGT đối với sản phẩm cơ khí tiêu dùng là 10%”.

Căn cứ các quy định trên thì sản phẩm phôi đúc đế quạt, nắp bầu quạt là chi Tiết cấu thành sản phẩm quạt (là sản phẩm cơ khí tiêu dùng) áp dụng thuế suất thuế GTGT theo sản phẩm quạt là 10%.

Các đơn vị đã xuất hoá đơn và kê khai thuế với thuế suất GTGT 5% đối với các sản phẩm phôi đúc đế quạt, nắp bầu quạt, đề nghị các Cục thuế xử lý truy thu thuế GTGT theo thuế suất 10%.

Tổng cục Thuế trả để Cục thuế biết và hướng dẫn thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến