Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3457/TCT/CS
V/v c/s thuế GTGT

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 1160/CT/NQD ngày 29/4/2003 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh vướng mắc về thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Mục II Phần A Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT có quy định 26 nhóm hàng hoá thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghê và môi trường có thực hiện các hoạt động:

1) Quan trắc và xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường Quảng Ninh năm 2002.

2) Kiểm soát ô nhiễm môi trường do hoạt động nổ mìn tại khu vực cảng Cái Lân gây ra.

3) Kiểm tra môi trường nhà máy giấy Tân Yên.

Các hoạt động trên không thuộc 26 nhóm hàng hoá, dịch vụ không chịu tuế GTGT. Vậy đơn vị phải kê khai và nộp thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc