Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3422 TCT/NV5
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 875/CT-ĐTNN ngày 18 tháng 8 năm 2003 của Cục thuế thành phố Hải Phòng về vấn đề khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với phí bảo lãnh trả bằng lợi nhuận sau thuế, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp, Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8 tháng 3 năm 2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT, trường hợp Công ty xi măng Chinfon Hải Phòng quyết định sử dụng lợi nhuận sau thuế để trả phí bảo lãnh thì thuế GTGT đối với khoản phí bảo lãnh này không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào của Công ty. Toàn bộ chi phí bảo lãnh bao gồm cả thuế GTGT được sử dụng bằng nguồn lợi nhuận sau thuế.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế Thành phố Hải Phòng biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến