Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******


Số: 3417/TCT-CS
V/v Sử dụng hóa đơn GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận

Trả lời công văn số 1197/CTBT.TT&HT ngày 02/7/2007 của Cục thuế tỉnh Bình Thuận về việc sử dụng hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT đối với hàng bán đại lý của Công ty TNHH Thành Tài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 5.6, Mục IV, phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: “Cơ sở nhận làm đại lý bán hàng hóa dưới các hình thức thì khi bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định, đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra (Theo mẫu 02/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này) gửi về cơ sở có hàng hóa gửi bán đại lý để cơ sở này lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ. Trường hợp cơ sở có số lượng và doanh số bán ra lớn, Bảng kê có thể lập cho 5 ngày hay 10 ngày một lần”.

Tại Điểm 5.5, Mục IV, phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên quy định: “Hàng hóa, dịch vụ có giảm giá ghi trên hóa đơn thì trên hóa đơn phải ghi rõ: tỷ lệ % hoặc mức giảm giá, giá bán chưa có thuế GTGT (giá bán đã giảm giá), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT”.

1/ Trường hợp Công ty TNHH Thành Tài ký hợp đồng làm đại lý với Công ty UNILEVER bán đúng giá hưởng hoa hồng thì khi bán hàng hóa dưới mọi hình thức Công ty TNHH Thành Tài phải xuất hóa đơn GTGT cho người mua theo giá quy định của Công ty UNILEVER và kê khai nộp thuế GTGT theo quy định. Trường hợp Công ty TNHH Thành Tài chấp thuận giảm giá 1% trên giá thanh toán cho các đại lý bán lẻ (không phải đại lý hưởng hoa hồng) thì phải ghi rõ trên hóa đơn khi xuất bán hàng tỷ lệ 1% giảm giá, giá bán đã có giảm giá và thuế GTGT phải nộp tính trên giá bán đã giảm giá.

2/ Trường hợp Công ty TNHH Thành Tài ký hợp đồng đại lý hưởng hoa hồng 1% với các đại lý bán lẻ thì Công ty có thể lựa chọn 1 trong 2 cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

- Sử dụng hóa đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai, nộp thuế tại từng đơn vị độc lập.

- Sử dụng phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý do Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) phát hành đối với cơ sở làm đại lý kèm theo lệnh Điều động nội bộ.

Nếu Công ty lựa chọn sử dụng phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý thì căn cứ Bảng kê hàng hóa bán ra do cơ sở làm đại lý lập để xuất hóa đơn và kê khai thuế GTGT đối với hàng hóa thực tế tiêu thụ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Công ty TNHH Thành Tài (Thôn Tiến Hưng, xã Tiến Lộc, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận);
- Ban HT, TTTĐ, PC;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương