Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 3402/TCT-TVQT
V/v: Hủy ấn chỉ thuế không còn giá trị sử dụng

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 1560/CT-AC ngày 23/7/2007 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc hủy các loại hóa đơn, biên lai, tem, vé thu phí, lệ phí không còn giá trị sử dụng, căn cứ Điều 17 Chế độ quản lý ấn chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp tiến hành rà soát, đối chiếu các loại hóa đơn, biên lai, tem, vé thu phí, lệ phí xin hủy so với sổ sách kế toán phát hiện những chênh lệch, xử lý trước khi tiến hành thanh hủy.

2/ Mời đại diện các ngành liên quan: Sở Tài chính, Sở Công an tham gia Hội đồng thanh hủy ấn chỉ thuế theo Chế độ quy định.

3/ Sau khi Hội đồng thanh hủy ấn chỉ thuế đã kiểm tra đối chiếu thực tế các loại hóa đơn, biên lai, tem, vé thu phí, lệ phí thu hồi đem hủy so với bảng kê chi tiết, cho hủy theo một trong hai cách:

- Đốt toàn bộ hóa đơn, biên lai, tem, vé thu phí, lệ phí ấn chỉ thuế thu hồi dưới sự giám sát của các thành viên trong Hội đồng.

- Xé vụn từng tờ ấn chỉ thuế thu hồi, trước khi bán cho các cơ sở sản xuất giấy dưới sự giám sát của các thành viên trong Hội đồng.

Lập đầy đủ biên bản kèm bảng kê chi tiết các loại hóa đơn, biên lai, tem, vé thu phí, lệ phí thực hủy để lưu giữ, gửi cho các cơ quan có thành viên trong Hội đồng thanh hủy và báo cáo về Tổng cục Thuế theo quy định./.

 

 

 
Nơi nhận:
- Như trên
- Đại diện TCT tại TPHCM
- Lưu: VT, TVQT (AC).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai