Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3381 TCT/NV2
V/v giải đáp chính sách thuế đối với CSKD xe hai bánh gắn máy

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2003

 

 

Kính gửi: Công ty thiết bị phụ tùng Hà Nội

Trả lời công văn số 325/TBPT ngày 7 tháng 8 năm 2003 của Công ty thiết bị phụ tùng Hà Nội, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo hồ sơ đính kèm công văn, trường hợp Công ty thiết bị phụ tùng Hà Nội có cửa hàng kinh doanh xe hai bánh gắn máy (xe máy) do Honda uỷ nhiệm nhưng hợp đồng mua xe với Công ty Honda Việt Nam là mua đứt, bán đoạn nên Công ty TBPT Hà Nội không thuộc đối tượng quy định tại Thông tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16 tháng 8 năm 2002 của Bộ Tài chính “hướng dẫn thực hiện quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống thất thu thuế GTGT và TNDN qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy”. Ngoài ra, Công ty thực hiện niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết, nếu giá do Công ty niêm yết phù hợp với giá tính lệ phí trước bạ, hoặc thấp hơn giá tính lệ phí trước bạ tối đa là 5% thì Công ty được tính thuế theo giá niêm yết và Công ty không bị truy thu thuế GTGT và TNDN đối với số xe máy đã bán trong tháng 5, 6, 7 năm 2003.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc