Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 3379/TCT-CS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 4216/CT-THDT ngày 26/06/2007 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về việc ưu đãi thuế trong trường hợp thay đổi thành viên góp vốn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1.12, Mục III, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Cơ sở kinh doanh được thành lập do chia tách, sáp nhập hợp nhất theo quy định của Luật doanh nghiệp; Cơ sở kinh doanh được thành lập do chuyển đổi sở hữu (trừ các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện cổ phần hóa theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/06/2002 của Chính phủ và doanh nghiệp Nhà nước thực hiện giao, bán, khoán, cho thuê theo Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/09/1999 của Chính phủ)” thì không đủ điều kiện được miễn thuế, giảm thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư.

Trường hợp của Công ty TNHH SX hàng gia dụng O.M.C có sự thay đổi về thành viên góp vốn và đổi tên thành Công ty TNHH SX hàng gia dụng ICP nhưng vẫn đảm bảo các điều kiện ưu đãi thuế TNDN thì Công ty TNHH SX hàng gia dụng ICP tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế TNDN của Công ty TNHH SX hàng gia dụng O.M.C cho khoảng thời gian còn lại.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bình Dương biết và hướng dẫn cho doanh nghiệp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 3379/TCT-CS về việc ưu đãi thuế trong trường hợp thay đổi thành viên góp vốn do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 3379/TCT-CS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 21/08/2007
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Duy Khương
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 21/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản