Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3375/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế xe ô tô NK  

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2006 

Kính gửi: Cục hải quan TP.Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số: 2369/HQTP-GTT ngày 13/7/2006 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo cơ sở xác định giá tính thuế mặt hàng xe ôtô camry. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc xác định giá tính thuế mặt hàng xe ô tô nói riêng và các mặt hàng khác nói chung phải căn cứ vào tất cả các nguồn thông tin dữ liệu hiện có tại thời điểm xác định giá tính thuế, không chỉ căn cứ vào thông tin giá chào bán trên mạng Internet để xác định giá tính thuế trong khi đã có giá mặt hàng tương tự, giống hệt nhập khẩu trước đó và các thông tin khác là không phù hợp so với quy định tại Nghị định số 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

2. Đối với trường hợp xác định giá tính thuế mặt hàng xe ô tô camry nhập khẩu tại các tờ khai số: 18/NK/KD ngày 30/5/2006; số: 28/NK/KD ngày 22/6/2006; số:30/NK/KD ngày 13/6/2006, theo báo cáo của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và qua tra cứu trên mạng, tại thời điểm xác định trị giá tính thuế các lô hàng nêu trên, trên hệ thống GTT22 đã có giá khai báo chiếc xe CAMRY SE 2006 dung tích 2.4 là: 19.950,00 USD/c nhưng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vẫn xác định giá chiếc xe CAMRY LE V6-2007 dung tích 3.5 là: 16.500,00 USD/c; CAMRY LE-2007 dung tích 2.4 là 14.000,00 USD/c trong khi giá chào bán trên mạng của loại xe LE và SE là tương đương nhau, xe LE-V6 giá chào bán còn cao hơn giá SE. Điều này cho thấy Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã xác định trị giá tính thuế sai nguyên tắc quy định (có giá mặt hàng tương tự nhưng không sử dụng thông tin này để xác định giá). Tuy nhiên, để tránh gây phiền hà cho doanh nghiệp vì lô hàng đã tham vấn và điều chỉnh 1 lần, Tổng cục yêu cầu xử lý như sau:

- Chuyển hồ sơ các lô hàng xe Camry nhập khẩu tại các tờ khai 18/NK/KD ngày 30/5/2006; số: 28/NK/KD ngày 22/6/2006; số:30/NK/KD ngày 13/6/2006 sang bộ phận kiểm tra sau thông quan kèm theo các nghi vấn để tiếp tục xác minh, làm rõ trị giá thực thanh toán.

 - Xem xét trách nhiệm của cán bộ đề xuất, xác định trị giá các lô hàng nêu trên, tổ chức rút kinh nghiệm trong đơn vị, tuyệt đối không để tình trạng như trên tiếp tục tái diễn.

- Chỉ đạo các Chi cục khi cập nhật thông tin vào hệ thống đối với mặt hàng xe ô tô phải thể hiện đầy đủ các thông tin chi tiết về model xe, đời xe, dung tích xi lanh,… không để tình trạng khi tra cứu dữ liệu thiếu thông tin chi tiết (báo cáo của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cũng không thể hiện xe có dung tích xi lanh là bao nhiêu).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và triển khai thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An