Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3367/TCHQ-GSQL
V/v: thuế suất thuế nhập khẩu 

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 07/06/CV-NV ngày 06/07/2006 của Công ty TNHH TM Nhật Vũ đề nghị xem xét phân loại mặt hàng Drossa-Nose (kem bôi chống khô mũi) và Siccoral-Spra (lọ xịt chứa dung dịch nước biển qua miệng) do công ty nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 31910/NK/KD ngày 23/12/2005. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày của công ty, thì sản phẩm STERIMAR do Công ty Dược phẩm-Thiết bị y tế Hà Nội nhập khẩu tờ khai hải quan số 12127 ngày 25/5/2003 có thành phần chính là muối biển (NaCl) với tính năng và công dụng tương tự thì được Hải quan cho phép nhập khẩu với thuế suất là 0% (xin đính kèm công văn). Do vậy, Tổng cục đề nghị Cục Hải quan TP HCM kiểm tra lại hồ sơ trường hợp trên, giải quyết theo đúng quy định.

Căn cứ mục C và D quy định tại Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Quyết định 1171/TCHQ/GSQL ngày 18/12/2003 về ban hành quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong ngành Hải quan, yêu cầu  Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra lại và trả lời Công ty TNHH TM Nhật Vũ theo đúng thẩm quyền và trình tự khiếu nại.

Trường hợp có vướng mắc thì có báo cáo, đề xuất để Tổng cục có chỉ đạo kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Nhật Vũ
(thay trả lời CV số 07/06/CV-NV)
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc