Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3363 TCT/CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2003

 

 

Kính gửi: Cục thuế TP. Hà Nội.

Trả lời công văn số 20766 VX-CT ngày 9 tháng 6 năm 2003 của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc tính thuế GTGT đối với các hãng sản xuất phim, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 4 Mục I Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cơ sở kinh doanh xuất để tiêu dùng không phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hoặc cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì phải tính thuế GTGT đầu ra. Giá tính thuế tính theo giá bán của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cùng loại.

Đối với hàng hoá luân chuyển nội bộ như xuất hàng hoá để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phần để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh không phải tính, nộp thuế GTGT.”

Các hãng phim sử dụng máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển để sản xuất phim thì đây là quá trình sản xuất của hãng, không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế TP. Hà Nội biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc