Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 3358/TCT-CS
V/v: Miễn giảm tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

 

Trả lời công văn số 5432/CT-THDT ngày 15/05/2007 của Cục Thuế thành phố Hà Nội “Về việc: Miễn, giảm tiền thuê đất”, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 26 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư thì: “Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất có dự án đầu tư thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định này được miễn, giảm thuế sử dụng đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về thuế”.

- Tại khoản 1, khoản 4 Điều 13 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, quy định nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước: “1. Đất thuê, mặt nước thuê để thực hiện dự án đầu tư thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước thì được thực hiện theo từng dự án đầu tư”; “4. Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định này chỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượng được thuê và tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp”.

- Tại tiết a khoản 4 Điều 14 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP quy định miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong trường hợp: “4. Kể từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động, cụ thể như sau:

a) Ba (3) năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư; tại cơ sở sản xuất kinh doanh mới của tổ chức kinh tế thực hiện di dời theo quy hoạch, di dời do ô nhiễm môi trường”.

- Tại khoản 51 mục VIII phần B Phụ lục I Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định: “Sản xuất giấy, bìa, ván nhân tạo trực tiếp từ nguồn nguyên liệu nông lâm sản trong nước; sản xuất bột giấy” thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

Căn cứ các quy định nêu trên thì dự án Xưởng bột giấy khử mực giấy Tissue Sông Đuống của Tổng Công ty Giấy Việt Nam thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư về tiền thuê đất.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội kiểm tra hồ sơ, đối chiếu với các quy định nêu trên và giải quyết miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cho đơn vị theo đúng chế độ./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương