Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3358/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế ô tô nhập khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục hải quan Hải Phòng 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số: 3287/HQHP-TGTT ngày 23/6/2006 của Cục Hải quan Hải Phòng báo cáo về giá tính thuế ô tô nhập khẩu tại tờ khai số: 501/NKD/HY ngày 09/5/2006 tại Chi cục Hải quan Hưng Yên theo tinh thần chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại công văn số 2619/TCHQ-KTTT ngày 15/6/2006. Qua xem xét hồ sơ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc cập nhật dữ liệu vào chương trình GTT 22:

Qua làm việc với Cục Công nghệ thông tin, báo cáo của Cục Hải quan Hải Phòng thì nguyên nhân là do Cục Hải quan Hải Phòng sửa cấu trúc của cơ sở dữ liệu giá tại Chi cục và Cục; Do vậy, khi cập nhật dữ liệu tờ khai vào hệ thống GTGT 22 thì chỉ cấp Chi cục và cấp Cục là tra cứu được.

Đối chiếu với quy định tại Điểm 1 Mục III, Điểm 3 Mục IV quy chế cập nhật, khai thác và sử dụng hệ thống GTT 22 ban hành kèm theo Quyết định số: 1795/TCHQ-QĐ-KTTT ngày 31/12/2003 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng xem xét và tự đánh giá việc sửa cấu trúc của chương trình, tổ chức rút kinh nghệm để không xảy ra các trường hợp tương tự khác.

2. Tình hình tham vấn và xác định giá đối với lô hàng trên:

Theo báo cáo của Cục Hải quan Hải Phòng thì tại thời Điểm tham vấn, thông tin có sẵn tại Cục Hải quan Hải Phòng về lô hàng trên gồm có:

Danh Mục dữ liệu giá 2739/TCHQ-KTTT quy định loại xe hiệu Daewoo dưới 1.5cc sản xuất từ 2004 trở về sau là: 6.500 USD/chiếc.

Thông tin trên mạng Internet có giá 5.500 bảng Anh/chiếc.

Khảo sát giá thị trường trong nước xe lắp ráp giá bán 13.000 USD/chiếc.

Căn cứ Điểm a bước 4 Mục III Quyết định số 640/QĐ-TCHQ ngày 03/4/2006 của Tổng cục Hải quan, đã có đủ cơ sở không chấp nhận trị giá giao dịch của doanh nghiệp khai báo.

Căn cứ Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, với các thông tin có sẵn tại cơ quan Hải quan đã nêu trên thì việc xác định giá theo các phương pháp của GATT là có thể thực hiện được.

Tuy nhiên, Phòng Giá – Cục Hải quan Hải Phòng đã không làm hết chức năng nhiệm vụ của mình mà lại chuyển sang bộ phận Kiểm tra sau thông quan là không đúng quy định, không làm hết nhiệm vụ của mình, lấy lý do là theo Tiết c, bước 4, Điểm 4, Mục II của Quyết định 640/QĐ-TCHQ là không có cơ sở.

Yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng:

Kiểm tra lại việc tham vấn của lô hàng trên theo đúng quy định, xác định lại giá để truy thu theo đúng giá thực tế của lô hàng.

Kiểm Điểm, tổ chức rút kinh nghiệm việc tham vấn và xác định giá lô hàng trên, không để tiếp diễn những sự việc tương tự, có báo cáo về Tổng cục Hải quan theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 

 
 
Đặng Thị Bình An