Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3347 TCT/AC
V/v sử dụng hoá đơn

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2003

 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời công văn số 1166 CT/AC ngày 19 tháng 05 năm 2003 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc sử dụng hoá đơn. Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 2.2 công văn số 794 TC/TCT ngày 22 tháng 01 năm 2003 của Bộ Tài chính: đối với đại lý dịch vụ như đại lý báo chí, đại lý tem, bì thư: đại lý điện thoại công cộng, đại lý bán thẻ điện thoại... thì thực hiện kê khai nộp thuế TNDN theo tỷ lệ là 5% trên toàn bộ khoản hoa hồng được hưởng. Bửu điện tỉnh, thành phố có trách nhiệm khấu trừ thuế TNDN trước khi thanh toán cho đại lý và nộp vào NSNN thay cho đại lý. Khi các đại lý bưu điện nhận tiền hoà hồng do Bưu điện trả thì đại lý bưu điện không phải xuất hoá đơn cho Bưu điện.

Tổng cục thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Quế