Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3344/TCT/NV5
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Cụm Cảng Hàng không miền Nam.

Trả lời công văn số 602/CCMK ngày 16 tháng 5 năm 2003 Cụm Cảng Hàng không miền Nam về vấn đề thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào để xây dựng nhà ga hành khác quốc tế Tân Sơn Nhất, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000, Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3 tháng 5 năm 2002 của Bộ Tài chính, trường hợp nhà thầu tư vấn, xây dựng, dịch vụ kiểm toán cung cấp hàng hoá dịch vụ cho Cụm Cảng Hàng không miền Nam để sử dụng cho dự án xây dựng nhà ga hành khách quốc tế Tân Son Nhất là dự án sử dụng vốn ODA vay lại thì Cụm Cảng Hàng không miền Nam phải trả thuế GTGT cho các nhà thầu. Cụm Cảng hàng không Việt Nam và các nhà thầu thực hiện kê khai nộp thuế theo quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Nhà ga sau khi hoàn thành được đưa vào khai thác cung cấp các dịch vụ có doanh thu chịu thuế và không chịu thuế thì thuế GTGT được khấu trừ hoặc hoàn được xác định trên cơ sở tỷ lệ phần trăm (%) giữa doanh thu chịu thuế và doanh thu không chịu thuế nếu không xác định được hàng hoá, dịch vụ đầu vào nào sử dụng để sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và hàng hoá, dịch vụ đầu vào nào sử dụng để sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế.

Tổng cục thuế thông báo để Cụm Cảng Hàng không miền Nam biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến