Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 3339/TCT-PC
V/v: thời hiệu xử lý vi phạm về thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Giang

Trả lời công văn số 654/CT-TTr ngày 17/7/2007 của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang hỏi về thời hiệu xử lý vi phạm về thuế đối với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hữu nghị Bắc Giang, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 4 Điều 24 Luật thuế GTGT số 02/1997/QH9 ngày 10/5/1997 quy định: “Nếu phát hiện và kết luận có sự khai man, trốn thuế hoặc nhằm lẫn về thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm truy thu tiền thuế, tiền phạt hoặc hoàn trả tiền thuế trong thời hạn 05 năm trở về trước, kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự khai man trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế.”

Tại Khoản 4, Điều 29, Luật thuế TNDN số 03/1997/QH9 ngày 10/5/1997 quy định: “Nếu phát hiện và kết luận có sự khai man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm truy thu tiền thuế, tiền phạt hoặc hoàn trả tiền thuế trong thời hạn năm năm trở về trước, kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự khai man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế.”

Tại Khoản 2 Điều 14 Luật thuế TNDN số 03/1997/QH9 ngày 10/5/1997 quy định: “Trong thời hạn 60 ngày kể từ khi kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính, cơ sở kinh doanh phải nộp báo cáo quyết toán thuế cho cơ quan thuế và phải nộp đầy đủ số thuế còn thiếu vào Ngân sách Nhà nước trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nộp báo cáo quyết toán; nếu nộp thừa thì được trừ vào số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp đến ngày 11/6/2007 Cơ quan thuế mới nhận được thông báo của cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Công an TP. Hồ Chí Minh về việc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hữu Nghị Bắc Giang có sử dụng 20 hóa đơn của doanh nghiệp có liên quan đến vụ án mua, bán hóa đơn do cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Công an TP. Hồ Chí Minh giải quyết thì truy thu thuế và xử phạt về hành vi vi phạm hành chính thuế được xử lý như sau:

- Về thuế GTGT: Do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hữu nghị Bắc Giang sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp mua bán hóa đơn làm chứng từ để hạch toán kê khai thuế GTGT đầu vào đã quá 05 năm (16/2/2002 đến 11/6/2007) nên không tiến hành truy thu thuế GTGT đầu vào đã kê khai của 20 hóa đơn nêu trên.

- Về thuế TNDN: Theo quy định của Luật thuế TNDN thì số thuế TNDN phải nộp của năm 2002 chỉ được xác định chính thức khi quyết toán thuế TNDN (trong thời hạn 60 ngày tính từ ngày kết thúc năm dương lịch 2002) nên số thuế TNDN năm 2002 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hữu Nghị Bắc Giang vẫn còn trong thời hiệu xử lý truy thu hoặc truy hoàn thuế. Do đó cơ quan thuế căn cứ các quy định hiện hành để kiểm tra xác định lại số thuế TNDN Công ty đã vi phạm do việc sử dụng các hóa đơn của đơn vị mua bán hóa đơn làm chứng từ chi phí đầu vào khi quyết toán thuế năm 2002 để truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bắc Giang được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Chính sách thuế;
- Lưu: VT, PC, CS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Văn Huyến

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 3339/TCT-PC về thời hiệu xử lý vi phạm về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 3339/TCT-PC
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 17/08/2007
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Văn Huyến
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 22/07/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản