Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3329 TCT/NV6
V/v sử dụng chứng từ

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

Khu công nghiệp Lê Minh Xuân
(Số A6/177B Trần Đại Nghĩa, xã Tăn Như, Bình Chánh - TP.Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 456/CVLMXKT ngày 14 tháng 8 năm 2003 của Khu công nghệ Lê Minh Xuân v/v hướng dẫn xuất hoá đơn tiền lãi trả chậm hợp đồng thuê đất, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1.1. Mục VI phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 80/2002/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn thì cơ sở kinh doanh khi bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ phải lập hoá đơn theo quy định và giao cho khách hàng.

Đối với cơ sở áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu từ sử dụng hoá đơn GTGT, trên hoá đơn ghi giá bán hàng hoá, tiền công dịch vụ...

Trường hợp bên nhận dịch vụ vì chậm thanh toán tiền, phải trả thêm cho Khu công nghiệp một khoản lãi, tiền lãi không phải chịu thuế GTGT nên không phải lập hoá đơn GTGT mà Khu công nghệ lập phiếu thu ghi rõ tiền trả lãi, số tiền lãi thu được đơn vị phải hạch toán vào thu nhập khác để tính thuế TNDN, bên trả lãi không được hạch toán vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế.

Tổng cục Thuế trả lời đề Khu công nghiệp biết và thực hiện.

 

 

K/T.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương