Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3326/TCHQ-KTTT
V/v: Trả lời vướng mắc về
kiểm tra, xác định giá tính thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2006 


Kính gửi:
 Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1165/HQTP-TGTT ngày 18/4/2006; công văn số 1166/HQTP-TGTT ngày 18/4/2006; công văn số 1167/HQTP-TGTT ngày 18/4/2006; công văn số 1420/HQTP-TGTT ngày 08/5/2006; công văn số 1747/HQTP-TGTT ngày 30/5/2006 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về một số nội dung Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tại các công văn nói trên Tổng cục Hải quan đã tập hợp và có hướng dẫn tại công văn số 2417/TCHQ-KTTT ngày 02/6/2006 của Tổng cục Hải quan. Cục cần chỉ đạo thống nhất việc xác định trị giá trong toàn Cục trên cơ sở hướng dẫn tại Quyết định số 640/QĐ-TCHQ ngày 03/4/2006 và công văn số 2417/TCHQ-KTTT ngày 02/6/2006 của Tổng cục Hải quan.

Một số nội dung khác chưa tập hợp vào công văn nói trên, Tổng cục có ý kiến sau:

1/ Về đề nghị cần quy định thẩm quyền của Cục để xử lý các nghi vấn trong khai báo giá tính thuế: Quyết định số 640/QĐ-TCHQ ngày 03/4/2006 của Tổng cục Hải quan đã quy định Cục chịu trách nhiệm chỉ đạo và quản lý việc kiểm tra, xác định trị giá tính thuế trong Cục. Như vậy Cục đã có thẩm quyền xử lý các vấn đề về trị giá trong đơn vị mình.

Theo quy trình kiểm tra giá thì tại Chi cục kiểm tra giá phát hiện các nghi ngờ đã có xử lý bằng cách tham vấn hoặc chuyển kiểm tra sau thông quan, như vậy về mặt quản lý là đã có các biện pháp để kiểm soát gian lận giá, tuy nhiên để nâng cao hiệu quả kiểm soát, phát hiện nghi ngờ, Cục cần tăng cường bồi dưỡng, cử cán bộ trực tiếp hỗ trợ Chi cục nhất là trong giai đoạn đầu.

2/ Về thời gian tham vấn: Trường hợp lô hàng thuộc luồng vàng luồng đỏ có nghi vấn giá thấp nhưng do áp lực về thời gian Chi cục không thể mời tham vấn được hoặc tham vấn nhưng không đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo, những nghi vấn đó qua kiểm tra nếu Cục có đủ cơ sở bác bỏ nhưng đã quá 30 ngày thì giải quyết thế nào?

Theo quy trình giá đã hướng dẫn việc kiểm tra trị giá căn cứ vào dữ liệu có sẵn để kiểm tra. Như vậy nếu tại thời Điểm kiểm tra có cơ sở nghi ngờ thì Chi cục phải tiến hành thu thập cơ sở đó, Cục phải chỉ đạo và chia sẻ thông tin cho Chi cục và hướng dẫn Chi cục trường hợp nào phải trao đổi với Cục để được cung cấp thông tin.

Cục thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo Chi cục và trực tiếp tham vấn những trường hợp đã phân cấp, việc hỗ trợ của Cục đối với những trường hợp phức tạp cần nhanh chóng và kịp thời để đáp ứng thời gian tham vấn quy định là 30 ngày.

3/ Việc ghi vào ô số 37 của tờ khai hải quan nội dung tạm chấp nhận giá khai báo và sẽ tham vấn cho người khai hải quan biết vẫn thực hiện theo quy trình giá, nếu có vướng mắc sẽ chỉnh sửa sau.

4/ Về đề nghị hướng dẫn cụ thể thế nào là sai phạm các nguyên tắc và quy định hiện hành: nguyên tắc và quy định hiện hành về trị giá tính thuế được quy định cụ thể tại Nghị định số 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, nội dung này quy trình giá đã quy định: Nguyên tắc kiểm tra xác định trị giá tính thuế là tuân thủ các quy định tại Nghị định và Thông tư nói trên.

5/ Trường hợp bổ sung phụ kiện hợp đồng có Điều chỉnh giảm giá thì thực hiện theo quy định tại Điểm 2.1 Mục 2 phần I phụ lục 1 Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính đã quy định.

Tổng cục thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 

Đặng Thị Bình An