Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3321/TCHQ-KTTT
V/v: Hoàn thuế NK

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:

Doanh nghiệp tư nhân thương mại và dịch vụ Quốc Trung
(Khóm 3A, thị trấn Khe Xanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 03/TT-DN ngày 19/5/2006 của Doanh nghiệp tư nhân thương mại và dịch vụ Quốc Trung xin hoàn thuế nhập khẩu đối với lô hàng gạo nếp có xuất xứ từ Lào. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 26/1/2006, Bộ Thương mại ban hành Quyết định số 70/2006/QĐ-BTM về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với hàng hóa có xuất xứ từ Lào với thuế suất thuế nhập khẩu 0%. Theo đó, Quyết định trên có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo và có hiệu lực đến 31/12/2006.

Do vậy, đề nghị Doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Bộ Thương mại để được biết chính xác thời gian có hiệu lực của Quyết định số 70/2006/QĐ-BTM nêu trên; trên cơ sở đó làm việc với cơ quan hải quan để được giải quyết theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Doanh nghiệp tư nhân thương mại và dịch vụ Quốc Trung biết và thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT(03).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
Đặng Thị Bình An