Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3319/TCT-KK
V/v: hóa đơn thuế GTGT kê khai quá hạn

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3385/CT-THNVDT ngày 24/07/2007 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc khấu trừ thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với hóa đơn kê khai chậm của Doanh nghiệp tư nhân Tiên Phú. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/01/2006 của Bộ Tài chính và công văn số 1943/TCT-DNNN ngày 22/05/2007 của Tổng cục Thuế về việc xử lý hóa đơn thuế GTGT kê khai quá hạn so với quy định; đề nghị Cục Thuế tỉnh Long An kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân Công an giữ hóa đơn của doanh nghiệp (nêu rõ ngày bị giữ hóa đơn) và đề xuất biện pháp xử lý gửi về Tổng cục Thuế để xem xét, giải quyết.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Long An biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Doanh nghiệp tư nhân Tiên Phú;
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Trần Ngọc Kim