Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3317/TCT-CS
V/v: chính sách miễn, giảm tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh ĐắkLắk

Trả lời công văn số 1589/CT-TTHT ngày 27/6/2007 của Cục Thuế tỉnh ĐắkLắk về việc miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng lại mới cơ sở sản xuất kinh doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã có công văn số 2110/TCT-TS ngày 31/5/2007 hướng dẫn việc miễn tiền thuê đất đối với dự án gặp khó khăn phải tạm ngừng xây dựng, tạm ngừng hoạt động theo quy định tại Khoản 6 Điều 14 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2004 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Theo đó, trường hợp Công ty cổ phần văn hóa ĐắkLắk được nhà nước cho thuê đất, đã nộp tiền thuê đất trong nhiều năm, nay tạm dừng kinh doanh để xây dựng lại cửa hàng thì Công ty thuộc diện được miễn tiền thuê đất theo quy định tại Khoản 6 Điều 14 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP nêu trên đối với diện tích đất được nhà nước cho thuê sử dụng làm cửa hàng trong thời gian tạm nghỉ kinh doanh.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh ĐắkLắk căn cứ hồ sơ cụ thể và huớng dẫn Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 2.3 công văn số 2110/TCT-TS ngày 31/05/2007 nêu trên của Tổng cục Thuế./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty CP Văn hóa ĐắkLắk;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương