Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

*******

Số: 3316/TCT-CS
V/v: trả lời về chính sách thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời công văn số 2339/CT-TTra ngày 11/07/2007 của Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế hỏi về mức ưu đãi thuế TNDN trong trường hợp Thành phố Huế được công nhận là đô thị loại I, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điểm 1, Điều 36, Chương V, Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ thì doanh nghiệp sau cổ phần hóa được hưởng ưu đãi như đối với doanh nghiệp thành lập mới theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư mà không cần phải làm thủ tục cấp chứng nhận ưu đãi đầu tư.

Căn cứ theo quy định tại Điểm 1.2, Mục III, Phần E, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính thì cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư và sử dụng nhiều lao động được miễn thuế TNDN trong 02 năm kề từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 03 năm tiếp theo.

Căn cứ các quy định nêu trên, Công ty cổ phần Huetronics là doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước, chính thức hoạt động từ 01/02/2005, Công ty sử dụng lao động bình quân trong 1 năm trên 50 người thì Công ty được miễn thuế TNDN trong 02 năm tiếp theo. Ngày 24/08/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 209/2005/QĐ-TTg công nhận Thành phố Huế là đô thị loại I trực thuộc tỉnh thì Công ty cổ phần Huetronics vẫn tiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế TNDN theo như các quy định nêu trên cho thời gian ưu đãi còn lại. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, trường hợp nếu Công ty không đáp ứng được Điều kiện về lao động (bình quân trong năm trên 50 lao động) thì Công ty không còn đủ Điều kiện để được hưởng ưu đãi về thuế TNDN.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban HT, PC;
- Lưu: VT, CS -3b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương