Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3302/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Hải quan Quảng Trị

Tổng cục Hải quan nhận được công văn của một số doanh nghiệp và báo cáo của Cục Hải quan Quảng Trị về việc xử lý xóa nợ thuế truy thu các lô hàng hạt ươi nhập khẩu tại Cục Hải quan Quảng Trị từ năm 1998 và xin được làm thủ tục XNK hàng hóa; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện Tổng cục Hải quan đang xem xét hồ sơ để trình Bộ Tài chính giải quyết xóa nợ thuế theo Thông tư số 06/1999/TTLT-BTC-TCHQ ngày 15/1/1999 của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan; Trong thời gian chờ xem xét giải quyết, yêu cầu Cục Hải quan Quảng Trị căn cứ điều 63 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết về thủ tục hải quan xem xét để các Công ty có nợ thuế truy thu trên được làm thủ tục XNK hàng hóa đến 30/9/2006 với điều kiện:

- Công ty không có nợ thuế quá hạn các lô hàng kinh doanh XNK khác.

- Các lô hàng mới phát sinh phải nộp thuế trước khi nhận hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TM Quảng Trị;
- Công ty TMTH miền núi Quảng Trị;
- Công ty XNK Quảng Trị;
- Công ty XNK Thủy sản Quảng Trị;
- Lưu: VT, KTTT(4 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 

Đặng Thị Bình An