Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3297/TCHQ-KTTT
V/v: Xác định đối tượng xét miễn thuế
NK và không thu thuế GTGT

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Hải Quan Tp Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2243/HQTP-NV ngày 07/7/2006 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh V/v xác định đối tượng xét miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng hàng quà biếu, quà tặng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 4.2.1, Mục II, phần D Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính thì tổ chức Việt Nam bao gồm có tổ chức xã hội.

Hội Phật giáo Việt Nam là tổ chức xã hội. Do vậy, trường hợp Nhà Chùa có xác nhận của Hội Phật giáo Việt Nam được xem là tổ chức Việt Nam, thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi xem xét miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng khi nhận hàng quà biếu, quà tặng của cá nhân nước ngoài gửi về.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An