Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3296 TCT/NV1
V/v sử dụng hoá đơn

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Phú Yên

Trả lời công văn số 2191 CT/KH-NV ngày 8 tháng 8 năm 2003 của Cục thuế về việc sử dụng hoá đơn đối với các đơn vị nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1. Mục III phần BĐiểm 7 phần Đ Thông tư số 122/2002/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì: thuế GTGT cơ sở kinh doanh phải nộp được tính theo một trong hai phương pháp; phương pháp khấu trừ thuế và phương pháp tính trực tiếp trên GTGT. đơn vị thực hiện nộp thuế theo phương pháp khấu trừ sử dụng hoá đơn GTGT, hạch toán đầy đủ thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT đầu vào và thực hiện chế độ sổ sách kế toán hoá đơn, chứng từ theo quy định để làm Căn cứ tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế. Trường hợp đơn vị không thực hiện đầy đủ các điều kiện về kế toán, hoá đơn, chứng từ, không hạch toán được thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT đầu vào thì bị xử phạt vi phạm hành chính về chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ và các cơ quan thuế được quyền ấn định thuế GTGT phải nộp. Khi phải áp dụng biện pháp ấn định thuế, cơ sở nộp thuế theo phương pháp ấn định không được sử dụng hoá đơn GTGT mà sử dụng hoá đơn bán hàng. Khi nào đơn vị có đủ điều kiện để được tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì làm đơn đề nghị với cơ quan thuế để cơ quan thuế xem xét, giải quyết.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Phú Yên biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc