Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 3278/TCT-CS
V/v Xác định đối tượng được hưởng ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tổng cục Thuế nhận được ý kiến của một số Cục thuế địa phương về việc xác định ưu đãi thuế TNDN đối với các dự án đầu tư trong Khu Công nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo điểm 53, Phần B, Phụ lục I Danh mục ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư thì dự án đầu tư sản xuất trong các khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

Ngày 21/08/2006, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 1107/QĐ-TTg về việc “Phê duyệt Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020” trong đó có nêu Danh mục các Khu Công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Hiện nay một số Ban Quản lý Khu Công nghiệp đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp đầu tư vào các địa bàn thuộc Danh mục này được hưởng ưu đãi theo điểm 53, Phần B, Phụ lục I Danh mục ưu đãi đầu tư nêu trên.

Để có cơ sở hướng dẫn cho Cục thuế địa phương thực hiện, Tổng cục Thuế kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét và cho ý kiến về việc: Doanh nghiệp đầu tư vào các Khu Công nghiệp dự kiến được thành lập theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/08/2006 của Thủ tướng Chính phủ có thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thuế TNDN quy định tại điểm 53 nêu trên hay không.

Tổng cục Thuế xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Bộ và mong sớm nhận được sự trả lời của Quý Bộ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 3278/TCT-CS về việc xác định đối tượng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 3278/TCT-CS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 14/08/2007
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Duy Khương
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 14/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản