Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 3274/TCT-KK
V/v Hóa đơn thuế GTGT kê khai quá hạn

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2962/CT.QLKK ngày 12/7/2007 và công văn số 3017/CT.KK&KTT ngày 16/7/2007 của Cục Thuế tỉnh Long An về việc xử lý hóa đơn thuế Giá trị gia tăng (GTGT) kê khai quá hạn so với quy định của Công ty Đồ hộp Việt Cường và Công ty TNHH NIVL. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/01/2006 của Bộ Tài chính và công văn số 1943/TCT-DNNN ngày 22/5/2007 của Tổng cục Thuế về việc xử lý hóa đơn thuế GTGT kê khai quá hạn so với quy định; đề nghị Cục Thuế tỉnh Long An kiểm tra, xác định và lập đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn tại 02 công văn nêu trên và gửi về Tổng cục Thuế để xem xét, giải quyết.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Long An biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Đồ hộp Việt Cường;
- Công ty TNHH NIVL;
- Lưu: VT, KK&KKT (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN KÊ KHAI & KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Trần Ngọc Kim