Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3272/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế mặt hàng giấy nhập khẩu  

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn ngày 07/6/2006 của Công ty Nam Nhật Tiên khiếu nại về việc áp giá tính thuế đối với mặt hàng giấy nhập khẩu từ tháng 1/2005 đến tháng 4/2006.

Căn cứ trình tự, thẩm quyền giải quyết khiếu nại quy định tại Luật khiếu nại, tố cáo; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định số 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính theo đó: Tổng cục Hải quan chỉ giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp chuyển đến khi đã có quyết định giải quyết khiếu nại của Cục Hải quan địa phương gửi kèm.

Đối chiếu với quy định nêu trên, Tổng cục Hải quan xin chuyển công văn khiếu nại của Công ty Nam Nhật Tiên đến Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để nghiên cứu và giải quyết theo trình tự và thẩm quyền quy định./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Nam Nhật Tiên;
(69 Nguyễn Cửu Vân–Q.Bình Thạnh–TP. HCM)
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 

 
Đặng Thị Bình An