Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 3271/TCT-QLN
V/v: Xoá nợ thuế theo TT số 32/2002/TT-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 418/CT-QLTN ngày 28/06/2006 và công văn số 655/CT-QLN&CC ngày 30/07/2007 của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị kèm theo hồ sơ đề nghị xoá nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN theo Thông tư số 32/2002/TT-BTC cho Đoạn quản lý đường bộ I Quảng Trị, Tổng cục Thuê có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại công văn số 10945/BTC-TCT ngày 31/8/2005 của Bộ Tài chính về việc xoá nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN và công văn số 6743/BTC-TCDN ngày 22/52007 của Bộ Tài chính về việc xử lý xoá nợ thuế đối với các công ty nhà nước thực hiện chuyển đổi thì: đối với các Công ty Nhà nước đã chuyển thành Công ty cổ phần hoặc đã có Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp và quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp mà khoản nợ NSNN đã tính trong tổng số nợ phải trả khi xác định giá trị phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thì số nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN đã tính trong tổng số nợ thực tế phải trả nêu trên không được giải quyết xoá nợ.

Theo Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2005 của Đoạn quản lý đường bộ I thì số nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN 203.922.530 đồng đơn vị đề nghị xoá nợ đã tính trong tổng số nợ thực tế phải trả khi xác định giá trị phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Vì vậy, Đoạn quản lý đường bộ I không thuộc đối tượng được xoá nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN theo Thông tư số 32/2002/TT-BTC.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Quảng Trị biết và thông báo cho đơn vị./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đoạn quản lý đường bộ I;
- Lưu: VT, QLN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến