Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3266 TCT/NV1
V/v thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

Viện nghiên cứu chiến lược chính sách công nghiệp
(Số 30C Bà Triệu - Thành phố Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 155/CV-VP ngày 20 tháng 5 năm 2003 Viện nghiên cứu chiến lược chính sách công nghiệp về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các hoạt động lập dự án quy hoạch phát triển công nghiệp, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Mục II, Phần A Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thuế giá trị gia tăng thì:

Trường hợp hoạt động lập dự án quy hoạch công nghệ không thuộc nhiệm vụ nhà nước giao và Viện nghiên cứu chiến lược chính sách công nghệ ký hợp đồng kinh tế với Sở Công nghệ các tỉnh, thành phố và có thu tiền thì hoạt động lập dự án quy hoạch công nghệ không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Đề nghị Viện nghiên cứu chiến lược chính sách công nghệ kê khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động trên theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Viện nghiên cứu chiến lược chính sách công nghiệp biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc