Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - TH|ƠNG BINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3265/LĐTBXH-LĐVL
V/v Ký hợp đồng lao động và xử lý kỷ luật lao động

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Công ty Điện lực I

Trả lời công văn số 3762/EVN/ĐL1-7 ngày 04 tháng 9 năm 2003 của quý Công ty hỏi về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Th|ơng binh và Xã hội có ý kiến nh| sau:

1. Về hợp đồng lao động:

Theo quy định của pháp luật lao động, Giám đốc Công ty Điện lực I đ|ợc uỷ quyền bằng văn bản cho đơn vị trực thuộc ký kết hợp đồng lao động với ng|ời lao động.

2. Về kỷ luật lao động:

Theo quy định tại Điều 10 của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và h|ớng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã đ|ợc sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ, Giám đốc Công ty Điện lực I đ|ợc uỷ quyền bằng văn bản cho đơn vị trực thuộc xử lý kỷ luật lao động theo hình thức khiển trách. Các hình thức kỷ luật khác đ|ợc uỷ quyền cho đơn vị trực thuộc khi giám đốc Công ty đi vắng.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng