Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3264/TCHQ-KTTT
V/v: miễn thuế NK theo danh mục

Hà Nội,ngày 19 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục hải quan TP. Đà Nẵng                       

Trả lời công văn số 677/HQĐNg-NV ngày 30/6/2006 của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu theo danh mục của Bộ Thương mại, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1578/TCHQ-GSQL ngày 14/4/2006 và số 2781/TCHQ-KTTT ngày 23/6/2006 hướng dẫn xử lý miễn thuế khi một số Danh mục làm căn cứ miễn thuế theo Thông tư số 113/2005/TT-BTC chưa được ban hành. Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP. Đà Nẵng thực hiện theo hướng dẫn tại các công văn trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Đà Nẵng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT(2), KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


 

 
Đặng Thị Bình An