Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3258/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế.  

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần XNK Hà Tây
(210 Quang Trung, Hà Đông – Hà Tây) 

Trả lời công văn số: 14/CV-CPXNK ngày 23/6/2006 của Công ty cổ phần XNK Hà Tây về việc xin được làm thủ tục XNK hàng hóa; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

 Công ty cổ phần XNK Hà Tây hiện có nợ: 526.695.524 đồng. Trong đó:

Nợ thuế tại Cục Hải quan Hà Nội 193.372.000 đồng các lô hàng nhập sản xuất xuất khẩu.

Nợ tại Cục Hải quan TP HCM:    Nợ thuế:                      3.115.289 đồng

Nợ phạt chậm nộp:     330.208.235 đồng

Đây là số nợ của các tờ khai từ năm 1998 đến năm 2001. Hiện số nợ tại Cục Hải quan Hà Nội đang chờ thanh khoản, khoản nợ còn lại Tổng cục Hải quan đang xem xét hồ sơ để trình Bộ Tài chính giải quyết xóa nợ trên cho Công ty theo điểm 1 mục IV phần B Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính do thực hiện cổ phần hóa.

Trong thời gian chờ Bộ Tài chính xem xét giải quyết; Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty cổ phần XNK Hà Tây được làm thủ tục XNK hàng hóa đến 30/9/2006 với điều kiện:

Công ty không có nợ thuế quá hạn các lô hàng kinh doanh XNK khác.

Các lô hàng mới phát sinh phải nộp thuế theo đúng thời hạn quy định.

Trong thời gian từ nay đến 30/9/2006 yêu cầu Công ty thanh khoản xong phần nợ thuế tại Cục Hải quan Hà Nội; Quá thời hạn trên nếu Công ty chưa thanh khoản xong Tổng cục Hải quan sẽ thực hiện cưỡng chế theo luật định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần XNK Hà Tây biết và liên hệ với Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết.

 

 
Nơi nhận:
-Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, KTTT (4 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 


 Đặng Thị Bình An